ویدیوها

سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ج.ا.ا درمراسم بزرگداشت از روز جهانی پناهنده
سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ج.ا.ا درمراسم بزرگداشت از روز جهانی پناهنده

سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ج.ا.ا درمراسم بزرگداشت از روز جهانی پناهنده


30 - جوزا - 1398
سخنرانی مقدماتی دکتور عبدالله عبدالله درسفارت امریکا به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی پناهنده
سخنرانی مقدماتی دکتور عبدالله عبدالله درسفارت امریکا به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی پناهنده

سخنرانی مقدماتی دکتور عبدالله عبدالله درسفارت امریکا به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی پناهنده


30 - جوزا - 1398
اشتراک وسخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه درهفتادونهمین دور فراغت محصلین دانشگاه طبی کابل
اشتراک وسخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه درهفتادونهمین دور فراغت محصلین دانشگاه طبی کابل

اشتراک وسخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه درهفتادونهمین دور فراغت محصلین دانشگاه طبی کابل


29 - جوزا - 1398
اشتراک دکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم گشایش مجمع اقتصادی جهان دربارۀ خاورمیانه و شمال افریقا 17حمل 1398
اشتراک دکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم گشایش مجمع اقتصادی جهان دربارۀ خاورمیانه و شمال افریقا 17حمل 1398

اشتراک دکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم گشایش مجمع اقتصادی جهان دربارۀ خاورمیانه و شمال افریقا 17حمل 1398


18 - حمل - 1398
صحبت های دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با رسانه ها در ارتباط به قضایای جاری در کشور 07 حمل 1398
صحبت های دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با رسانه ها در ارتباط به قضایای جاری در کشور 07 حمل 1398

صحبت های دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با رسانه ها در ارتباط به قضایای جاری در کشور 07 حمل 1398


07 - حمل - 1398
ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398
ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398

ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398


06 - حمل - 1398
ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398
ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398

ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398


06 - حمل - 1398
ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398
ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398

ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398


06 - حمل - 1398
ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398
ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398

ملاقات دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان با خانم فدریکا موگیرینی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 06 حمل 1398


06 - حمل - 1398
دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به روح مارشال افغانستان، مرحوم محمد قسيم فهيم اتحاف دعا نمود. 27 حوت 1397
دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به روح مارشال افغانستان، مرحوم محمد قسيم فهيم اتحاف دعا نمود. 27 حوت 1397

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به روح مارشال افغانستان، مرحوم محمد قسيم فهيم اتحاف دعا نمود. 27 حوت 1397


27 - حوت - 1397
سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در محفل کمپاین ملی نهال شانی بهاری (بادام باغ) 27 حوت 1397
سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در محفل کمپاین ملی نهال شانی بهاری (بادام باغ) 27 حوت 1397

سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در محفل کمپاین ملی نهال شانی بهاری (بادام باغ) 27 حوت 1397


27 - حوت - 1397
سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ج. ا. ا در برنامه گرامیداشت از هشتم مارچ روز جهانی زن
سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ج. ا. ا در برنامه گرامیداشت از هشتم مارچ روز جهانی زن

سخنرانی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ج. ا. ا در برنامه گرامیداشت از هشتم مارچ روز جهانی زن


27 - حوت - 1397