گزارش جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان

Image Here
22 - میزان - 1398

جلسۀ شورای وزیران امروز (دوشنبه، 22 میزان) به ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد.

نخست، رییس اجراییه ضمن برشمردن آجندای جلسه، از نهادهای دولتی خواست که در راستای رسیده‌گی به حوادث اضطراری در زمستان پیش رو آماده‌گی گیرند.

طبق دستور کار جلسه، مسوولان امنیتی در پیوند به اوضاع امنیتی کشور گزارش دادند. مسوولان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله گفتند که در نتیجۀ عملیات نیروهای امنیتی ضربات سختی بر دشمن وارد شده است. وزارت دفاع ملی گفت که در یک هفتۀ اخیر 505 تن از نیروهای دشمن کشته شده است. بر بنیاد گزارش وزارت‌های امنیتی، با تشریک مساعی نیروهای امنیتی، فضا برای دشمن تنگ شده است.

طبق دستور کار مجلس، معاون اول ریاست اجراییه، گزارش کمیسیون موظف دربارۀ تغییر شخصیت حقوقی تصدی ملی بس به شرکت مسافر بری ملی بس را به جلسه ارایه کرد.

بر بنیاد گزارش، اساس‌نامۀ تغییر شخصیت حقوقی تصدی از سوی وزارت مالیه ترتیب و به وزارت ترانسپورت راجع شده است.

رییس اجراییه به وزارت ترانسپورت هدایت داد که مبحث را هرچه زودتر به کابینه پیش‌کش کند.

در ادامه، وزارت مالیه گزارش عملکرد بودجه ربع اول الی ختم ربع سوم سال مالی 1398 را به جلسه ارایه کرد.

بر بنیاد گزارش، در این مدت، 147 میلیارد افغانی یعنی 64 درصد عواید جمع‌آوری شده است.

سپس، وزارت معارف طرح مقررۀ کادرهای علمی وزارت معارف و لایحه ارزیابی اسناد تعلمی و تثبیت سویۀ علمی علمای دینی را ارایه کرد.

وزیر معارف گفت که لایحۀ ناقص گذشته به مقرره تغییر کرده است. این مقرره تا صنف چهاردهم در نظر گرفته شده است.

جلسه مقرره را در پرنسیب تصویب کرد و به کمیسیونی به ریاست معاون اول ریاست اجراییه با عضویت وزارت‌های حج و اوقاف، عدلیه، تحصیلات عالی و معارف هدایت داد که موضوع را نهایی سازند.

همچنان، وزارت معارف مقرره کادر علمی را که در چهار رتبه تنظیم شده به جلسه پیشکش کرد. رییس اجراییه به وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، فرهنگ و عدلیه هدایت داد که روی مقررۀ کادر علمی بیشتر کار کنند.

وزارت ترانسپورت بازنگری پلان جامع و مقید به زمان مطابق به اولویت‌ها جهت تأمین مصونیت ترانسپورت جاده‌یی کشور را به جلسه ارایه کرد. جلسه شورای وزیران پلان متذکره را در پرنسیب تأیید کرد.

وزارت ترانسپورت همچنان دربارۀ جایگاه اداره هوانوردی ملُکی در سطح بین‌المللی گزارش داد. بربنیاد گزارش، جایگاه شرکت‌های هوایی افغانستان، وابسته به شاخص‌های سازمان هوانوردی ملکی است. وزارت ترانسپورت گفت که با اصلاحات انجام شده جایگاه شرکت‌های هوایی از جمله آریانا و کام‌ایر بهبود یافته است.

تطبیق دستور کار مجلس، وزارت شهرسازی و اراضی، دربارۀ تثبیت ملکیت‌های وقفی وزارت ارشاد حج و اوقاف به جلسه گزارش داد.

وزارت اقتصاد، گزارش ربع سوم پروژه‌‌های انکشافی سال مالی 1398 را به جلسه ارایه کرد. بر بنیاد گزارش، 613 پروژه در سال جاری در نظر گرفته شده است. از مجموع این پروژه‌ها 20 پروژه تکمیل شده و 456 پروژۀ دیگر زیر کار است. 130 پروژه یا متوقف است و یا در پروسۀ تدارکات می‌باشد.

بر اساس این گزارش، 42 فیصد پروژها پیشرفت داشته و 53 فیصد بودجۀ آن مصرف شده است.