مصاحبه خبرگزاری آناتولی با دکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرایی افغانستان 1