سخنرانی در مراسم سالياد شهادت خبرنگاران و پشتيبانى از آزادى بيان

Image Here
10 - ثور - 1398

سخنرانی در مراسم سالياد شهادت خبرنگاران و پشتيبانى از آزادى بيان.