مصاحبه دکتور عبدالله عبدالله با تلویزیون آشنا صدای آمریکا